{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

Return Policy

根據條款及細則,您同意並接受在任何情況下我們均不接受取消訂單或退款。 如果交付的產品並非所訂購的產品或產品存在缺陷,我們可以選擇替換。